App (Antwerpse Participatie Ploeg)

 Antwerpen aan’t woord krijgt heel veel vragen voor ondersteuning bij allerhande participatie-initiatieven (in de breedste zin van het woord) in de stad. Niet alleen beleidsparticipatie, maar ook op vlak van gemeenschapsparticipatie. Die vragen komen van overal; van bewoners, sociale organisaties, stedelijke diensten en politici. Inhoudelijk is er ook een enorme variatie; mobiliteit, stadsontwikkeling, socialere thema’s, onderwijs, veiligheid, ondernemen, … Ook de ondersteuningsnoden zijn heel divers: op zoek naar een specifiek contactpersoon, nood aan hulp bij de opstart van een participatie-initiatief, nood aan hulp bij de concrete uitvoering, tips voor samenwerking met andere partners, hulp bij evaluatie enz.

Anderzijds stellen we vast dat er op dit vlak in de stad heel veel kennis, ervaring aanwezig is. Heel veel bewoners hebben via een sociaal engagement of beroepshalve (soms onbewust) deze specifieke kennis en vaardigheden opgebouwd. Zo is het idee van de 'Antwerpse Participatie Ploeg' ontstaan: we zien een nood/vraag en een aanbod. Kunnen we vraag en aanbod niet matchen? Zou het niet interessant zijn als we ervaring en kennis kunnen delen tussen bewoners, professionals uit middenveld, overheid en politiek? En wat zou daar van het effect zijn in de stad? Zou dit de overgang naar een meer participatieve, samenwerkende stad bevorderen?

Momenteel voeren we met de financiële steun van het DEPARTEMENT ECONOMIE, WETENSCHAP EN INNOVATIE een onderzoeksproject uit. We willen eerst en vooral het talent in Antwerpen om mensen te verbinden en te laten samenwerken in kaart brengen (=aanbod). Daarnaast gaan we de noden en behoeften inventariseren (=vraag). Vervolgens kunnen we zien hoe we aanbod en vraag kunnen matchen. Om tenslotte te gaan onderzoeken hoe we een duurzaam, zelf bedruipend leren netwerk in Antwerpen kunnen realiseren van Antwerpenaren die samen willen werken aan het Antwerpen van morgen. 

Antwerpen aan’t woord wil zo de samenwerking in de stad Antwerpen tussen burgers, middenveld, ambtenaren en politiek verder verbeteren. Want ons Antwerpen van morgen is de stad die we samen maken. Een stad waar burgers samen met middenveld, ambtenaren en politiek werken aan de uitdagingen waar onze stad voor staat. Samen werken kan op vele domeinen: aan een propere stad, een bruisende stad, een lerende stad, een veilige stad, … Want in steden met meer en sterkere sociale netwerken zijn mensen gelukkiger en gezonder, functioneren democratie en economie beter.

Onze doelstellingen
• We willen dit project zelf samen met diverse partners opstellen, uitvoeren en evalueren
• We willen methodieken ontwikkelen om m/v met organisatie-, participatie en samenwerkingstalent, kennis, vaardigheden op te sporen en inventariseren.
• We willen de nood aan ondersteuning op vlak van participatie en samenwerking bij professionals uit het middenveld, overheid en politiek onderzoeken
• We willen een ontwerp maken van de manier waarop een groep van vrijwillige participatiemakelaars ingezet kan worden en duurzaam verankerd kan worden. In eerste instantie voor Antwerpen, maar eventueel ook voor andere steden en gemeenten in Vlaanderen.
• Een duurzaam lerend netwerk uitbouwen in Antwerpen op vlak van participatie en samenwerking in de stad

Samenwerking en engagement van de partners
We willen dit onderzoeksproject heel open en co-creatief aanpakken. Iedereen kan meewerken, elke bijdrage is waardevol. Meewerken kan op verschillende niveaus:

Niveau 1: Eénmalig, ad hoc:
Mensen steunen het idee achter het onderzoeksproject. Ze bezorgen of verspreiden informatie, leveren inspiratie, denken mee over een draaiboek, begeleiden eens een gesprekstafel,... Ze worden mee opgenomen in een mailbestand en worden op de hoogte gehouden van alle activiteiten.
Via sociale media (website, facebook, twitter, …) zullen we regelmatig oproepen doen. We ontwikkelen een soort open digitale werkruimte.

• Niveau 2: Gebruikerscommissie
Mensen steunen het idee achter het onderzoeksproject en onderschrijven de doelstellingen. Ze zetelen mee in de gebruikerscommissie die drie keer samen komt. Ze krijgen info over het project en kunnen strategisch advies geven. Daarnaast bezorgen of verspreiden ze informatie, leveren inspiratie, denken mee over een draaiboek, stellen hun infokanalen en netwerk ter beschikking...

• Niveau 3: Werkgroep
Mensen staan 200% achter het onderzoeksproject en onderschrijven de doelstellingen. Ze zetelen mee in de werkgroep waar ze actief mee werken aan de verdere uitwerking van het project. De werkgroep komt minstens 1x/maand samen. Ze bezorgen of verspreiden informatie, leveren inspiratie, denken mee over een draaiboek, stellen hun infokanalen en netwerk ter beschikking...