Park Groot Schijn

De stad Antwerpen maakte een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) voor het gebied Ruggeveld-Boterlaar-Silsburg te Deurne. Dat plan voorziet in de aanleg van een sportpark op een totale oppervlakte van 83 ha. Het RUP bevat de stedenbouwkundige voorschriften voor het gebied en het vormt de basis voor de latere concrete ontwikkeling ervan. Thans vinden we er een groot aantal sportclubs, hondenverenigingen, jeugdverenigingen en tuinders, maar fietsers en wandelaars maken er ook gebruik van. De vele gebruikers voelden zich weinig betrokken bij het opmaken van het RUP. Antwerpen aan ‘t Woord heeft daarom gepoogd alle gebruikers en ook buurtbewoners te verenigen om samen na te denken over de toekomst van het gebied dat de oppervlakte van een dorp beslaat. Dit leidde tot de oprichting van de “Werkgroep rond Ruggeveld” die ook aan de deur klopte van het stadsbestuur te Antwerpen en voorstelde om de verdere ontwikkeling van het gebied in nauw overleg met gebruikers en bewoners te laten plaats vinden. De stad Antwerpen reageerde positief op dit verzoek en het leidde tot de ondertekening van een Charter tussen de stad, vertegenwoordigers van gebruikers en bewoners en Antwerpen aan ‘t Woord. De partijen die het Charter ondertekenden, verbinden zich ertoe om de ontwikkeling van Ruggeveld-Boterlaar-Silsburg te laten verlopen via een proces van burgerparticipatie. De gebruikers en bewoners worden betrokken bij de ontwikkeling van het gebied van start tot finish. De participatie blijft niet beperkt tot de mogelijke aanwezigheid op info-avonden, maar gaat veel verder. Alle deelnemers mogen meedenken over de aanleg en ontwikkeling van het gebied; zij mogen voorstellen doen aan de stad Antwerpen en de stad engageerde zich om afwijkingen op de gemaakte voorstellen gemotiveerd toe te lichten. Inmiddels heeft de stad een Ontwerpteam aangeduid voor het opstellen van een Masterplan en ook het ontwerpteam verbond zich ertoe om de inhoud van het Charter en het participatieproces te eerbiedigen. Het Ontwerpteam hoopt zijn Masterplan te kunnen finaliseren in de loop van de maand september 2010 en tot dan vinden er nog talrijke gemeenschappelijke, algemene en individuele vergaderingen plaats in het kader van het geschetste participatieproces. Gelet op de diepgang van de participatie en de veelheid aan inspraakmomenten, betreft het wellicht een primeur in Vlaanderen en de stuwende kracht van Antwerpen aan ‘t Woord heeft zeker de totstandkoming van dit participatieproces gestimuleerd.

 In 2011 werd in samenspraak met alle gebruikers en betrokkenen een nieuwe naam voor het park gekozen, Park Groot Schijn'.

Ruggeveld

Hernieuwing participatiecharter Park Groot Schijn

Tijd: 
din, 08/12/2015 - 13:51
Datum Evenement: 
zat, 12/12/2015 - 16:00 - 18:00

Elke dag brengen tientallen verenigingen in Park Groot Schijn mensen samen om te sporten, te ontspannen of om de mooie natuur te ontdekken die verscholen ligt achter de stadsdrukte. Om de vele mogelijkheden van dit gebied volledig te benutten wordt het heringericht tot een open sport- en recreatiepark met een eigen identiteit. Het intensieve participatietraject (opgestart door Antwerpen aan’t woord) resulteerde in een Masterplan voor Park Groot Schijn.

Tijd: 
don, 26/09/2013 - 11:54
Datum Evenement: 
zat, 12/10/2013 - 13:00 - 15:30

Het eerste deel van Park Groot Schijn is klaar! Op zaterdag 12 oktober 2013 wordt het nieuwe volkstuinen- en natuurgebied feestelijk ingehuldigd. Het district Deurne en alle gebruikers van Park Groot Schijn doen dit samen met u! Kom genieten van een lekkere gratis soep, een drankje en vrolijke randanimatie. Het district en de stad planten ook de eerste boom binnen de natuurontwikkeling.

Programma

Stadsbestuur garandeert realisatie Park Groot Schijn

Schepen Ludo Van Campenhout bevoegd voor oa publiek domein, sport (N-VA) en schepen Rob Van de Velde bevoegd voor ruimtelijke ordening, stadsontwikkeling, groen en erfgoed (N-VA) hebben namens het nieuwe stadsbestuur bevestigd dat zij garant staan dat Park Groot Schijn gerealiseerd wordt binnen de voorziene termijn. Dit hebben zij verklaard tijdens het kabinetsbezoek van de participatiestuurgroep Park Groot Schijn.

Vervolg

Naarmate de verdere uitwerking van de plannen richting realisatie en beheer zullen ook nieuwe spelers in de arena verschijnen: externe ontwerpers, aannemers, tot op heden nog niet betrokken stadsdiensten,… Die nieuwe partijen moeten idealiter mee gaan in het proces van samenwerking en participatie. Ze hebben echter vaak niet deze cultuur en deze ervaring. Het is nog onduidelijk hoe dit aangepakt moet worden. Een mogelijkheid zou er in kunnen bestaan om deze groepen ook mee op te nemen in de participatiestuurgroep.

Succesfactoren

Kritische succesfactoren
• Participatieproces start van onderuit; engagement vertrekt vanuit bevolking en (bottomup)
• Proces wordt mee vorm gegeven door alle betrokkenen via een participatiestuurgroep; Proces heel legitiem; geloofwaardig, transparant, betrouwbaar
• Ontwerpteam werd mee betrokken in het proces.
• Betrokken ambtenaren (AG stadsplanning en Stedelijk Wijkoverleg) bijzonder gemotiveerd en leergierig; gaven het proces veel geloofwaardigheid en dynamiek

Proces

Chronologisch overzicht participatieproces:
• Eind 2007/Begin 2008: de aanloopfase…
Op vraag van een aantal clubs, is een werkgroep rond Ruggeveld opgestart, het begin van een nieuw duurzaam partnership. Deze bestond uit leden van Antwerpen aan’t woord, sportclubs, student ruimtelijke planning.
De werkgroep besloot om in het voorjaar van 2008 een bevraging van alle betrokkenen te doen.
• Maart 2008: voorbereiding van de dialoogfase…

Context

De stad voerde een gesloten proces, vertrouwend op de eigen professionele kennis van haar medewerkers, zonder de effectieve gebruikers te zien als de expert van hun eigen situatie. Inspraak werd beperkt tot de formele kanalen. Gebruikers gebruikten daarnaast ook de media om hun ongenoegen kracht bij te zetten. Dit leidde aan beide kanten tot veel wederzijdse frustratie, onbegrip, wantrouwen.

Historiek

Het projectgebied van het park Ruggeveld – Boterlaar-Silsburg is gelegen in Deurne, op de grens met de gemeente Wommelgem. Samen met het nabijgelegen provinciaal domein Rivierenhof, het noordelijk gelegen Ertbrugge, de Fortvlakte en De Bremweide maakt het deel uit van een belangrijke Groene Vinger op grootstedelijk niveau die vanaf Wommelgem het stedelijk gebied van Antwerpen binnendringt.

Inleiding

Her en der in de stad Antwerpen wordt op wijkniveau aan stadsontwikkeling gedaan. Meestal slepen (her)inrichtingsplannen lang aan en regelmatig is er ontevredenheid bij buurtbewoners en gebruikers. De heraanleg van de site Ruggeveld in Deurne is daar een mooi voorbeeld van. Op initiatief van Paul Lermytte, sinds jaar en dag kernlid van Antwerpen aan’t woord, heeft Antwerpen aan’t woord getracht van onderuit een ruimtelijk, lokaal participatief proces op te starten, begeleiden, ondersteunen.

Tijd: 
don, 08/09/2011 - 09:00
Datum Evenement: 
don, 08/09/2011 - 09:00 - 17:00

De Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning (VRP vzw) organiseert op 8 september een studiedag over Ruggeveld/Boterlaar/Silsburg: “Kan coproductie tot een betere planning leiden?” Het project won de VRP Planningsprijs 2010 en is een samenwerking tussen AG Stadsplanning Antwerpen en de stuurgroep “Ruggeveld-Boterlaar-Silsburg”. Antwerpen aan't woord was één van de medeinitiatiefnemers van het project.