Proces

Chronologisch overzicht participatieproces:
• Eind 2007/Begin 2008: de aanloopfase…
Op vraag van een aantal clubs, is een werkgroep rond Ruggeveld opgestart, het begin van een nieuw duurzaam partnership. Deze bestond uit leden van Antwerpen aan’t woord, sportclubs, student ruimtelijke planning.
De werkgroep besloot om in het voorjaar van 2008 een bevraging van alle betrokkenen te doen.
• Maart 2008: voorbereiding van de dialoogfase…
Op basis van de resultaten van de bevraging besluit de werkgroep een algemene vergadering te beleggen voor alle gebruikers en betrokkenen. De vergadering wordt begeleid door Antwerpen aan’t woord ism de werkgroep rond Ruggeveld.
• 31 maart 2008: Eerste algemene vergadering Ruggeveld…
Het was een eerste verkennend gesprek waarbij een zicht werd verkregen op de verwachtingen, gemeenschappelijke aandachtspunten.
De overgrote meerderheid van de aanwezigen vond het belangrijk om verder samen te werken, om met één stem naar buiten te komen en de stad te trachten te overtuigen om samen met de gebruikers van Ruggeveld te zoeken naar een nieuwe toekomst voor Ruggeveld.
Van alle aanwezigen werden contactgegevens verzameld. Het wert belangrijk gevonden om moeite te blijven doen om de andere verenigingen te blijven uitnodigingen. Om zinvol te zijn zouden op de volgende bijeenkomst meer verenigingen vertegenwoordigd moeten zijn. De Werkgroep rond Ruggeveld nodigt de stad uit om minstens te komen luisteren, en, actief deel te nemen aan de volgende vergadering(en?). De werkgroep wordt uitgebreid met twee aanwezigen: Ronny ROGGE (Dressuur Club Deurne en Deurne Korfbal) en Bart VAN DE VENSTER ( Deurne OB)..
• 2 juni 2008: Tweede algemene vergadering…
De doelstelling van deze samenkomst waren
• Algemene stand van zaken geven (infosessies LVC, …)
• Informeren over inspraakprocedure (algemeen en specifiek)
• Eerste oplijsting van knelpunten (bezwaarschriften) ontwerp rup
• Ideeën voor verdere stappen en overzicht van engagement om samen verder te gaan
Op de vergadering werd afgesproken om 1 gezamenlijk bezwaarschrift in te dienen. Elke organisatie kon eigen specifieke bezwaarschriften toevoegen.
• Najaar 2008: voorbereiding samenwerking met de stad…
In de aanloopfase was de stad telkens afwezig tijdens alle overlegmomenten, met uitzondering van districtsraadsleden en –schepenen. De samenwerking tussen de gebruikers en alle andere betrokkenen begon echter goed op dreef te komen. Omdat er grote vraag was naar meer samenwerking met de stad werd naar analogie met het project Scheldekaaien een participatiecharter geschreven door de Werkgroep rond Ruggeveld. Eind 2008 stemde de stad in om dit charter mee te ondertekenen. Het was niet allen een kader voor de verdere samenwerking, participatie en communicatie. In tegenstelling tot de Scheldekaaien stonden er ook een aantal inhoudelijke zaken vermeld.
• 5 januari 2009: opslorping van het wettelijk/juridisch proces in een (h)echt samenwerkingsmodel
Op de algemene vergadering/nieuwjaarsreceptie van 5 januari 2009 was voor het eerste de stedelijke administratie (AG stadsplanning) vertegenwoordigt. Op het terrein betekende dit de eerste stap naar een nauwe samenwerking met de stad. Er werd afgesproken om de samenwerking tussen alle betrokkenen officiëler te maken door de plechtige ondertekening van een nieuw participatiecharter.
Door het bundelen van de krachten en een constructieve opstelling is de betrokken gemeenschap op de site Ruggeveld - Boterlaar-Silsburg er in geslaagd in te breken in het wettelijke, juridische, officiële spoor waarbij na een eerste fase een hechte samenwerking tussen alle betrokken partijen werd bewerkstelligd. Deze samenwerking was in alle opzichten een totale trendbreuk met de manier van werken die voorheen werd gehanteerd. De interactie met de parkgebruikers en de buurtbewoners werd door de stad voortaan niet meer als louter instrumenteel benaderd, maar werd als het ware opgeslorpt door het bottom-up participatieproces.
• 22 juni 2009: ondertekening participatiecharter Ruggeveld-Boterlaar-Silsburg
Op maandag 22 juni ondertekenden gebruikers, buurtbewoners, Antwerpen aan ’t Woord, schepen Ludo Van Campenhout, schepen Leen Verbist en districtschepen Walter Verbruggen het Participatiecharter Ruggeveld-Boterlaar-Silsburg.
Het charter is een samenwerkingsovereenkomst tussen de Stad en de vele betrokkenen. Met de ondertekening is het startschot gegeven voor de opmaak van het masterplan Ruggeveld – Boterlaar-Silsburg via constructieve samenwerking tussen alle partijen in een specifiek ontwikkeld samenwerkingsmodel. Dit heeft het vertrouwen tussen de verschillende partijen mee verstevigd.

Participatiestuurgroep
Innovatief is in ieder geval dat het ‘design’ en de ‘controle’ van het participatieproces niet meer ligt bij de stad (zoals klassiek), maar werd neergelegd bij een zogenaamde ‘participatiestuurgroep’. De participatiestuurgroep bestaat uit verschillende partners die de samenwerking continu bewaakt, vorm geeft, begeleidt,… Vanuit die stuurgroep worden alle sporen georganiseerd, opgevolgd, op elkaar afgestemd; een ontwerptraject, een communicatietraject, een wervend programma,… Deze stuurgroep houdt een constante vinger aan de pols. Kort op de bal worden wijzigingen doorgevoerd aan de participatie en communicatie. Zo werd er doorheen het proces geëxperimenteerd met verschillende technieken en opstellingen, werden er extra overlegmomenten ingelast waar nodig, maar ook evenzeer vooraf verkeerd ingeschatte overlegmomenten afgeschaft. Zelfs de projectdefinitie die het externe ontwerpteam aanstuurde werd besproken binnen de participatiestuurgroep.
De participatiestuurgroep vormde op de manier ook een belangrijk reflectie- en leerorgaan. Innovatief was dat gedurende het proces op een actieve manier ruimte werd gemaakt voor evaluatie en bijsturing. Hierdoor werd het wederzijds leren tussen politici, ambtenaren en gebruikers gestimuleerd. Zo werd bijvoorbeeld doorheen het proces vastgesteld dat in het verleden tijdens inspraakprocedures al te vaak werd gefocust op de knelpunten. Innovatief is dat binnen dit proces samen met alle betrokkenen ook de positieve aspecten werden geïnventariseerd. Hierdoor kon een positieve dynamiek worden opgebouwd.
‘Algemene Vergadering’
Centraal in de samenwerking staat de ‘Algemene Vergadering’, een (overleg)instrument dat eigenlijk van onderuit (vanuit de vroegere succesvolle actie van parkgebruikers en buurtbewoners om samen een bezwaarschrift te maken) is ontwikkeld. Het proces voor het masterplan was open van karakter en zowat alle belangrijke ontwerpstappen werden getoond en besproken. Innovatief is dat het ontwerpteam hierin een ‘onafhankelijke’ sleutel-en facilitatorrol werd gegeven. Voorstellen van de stad werden uitgewerkt, maar eveneens de verschillende parkgebruikers en buurtbewoners stelden aan de ontwerpers vragen om voorstellen of onderzoeksvragen uit te werken en opnieuw terug te koppelen. Alle partijen konden dus, in tegenstelling tot bij vele andere processen, punten agenderen. De Algemene Vergadering was daarbij niet het forum waar ‘de plannen van de stad’ werden voorgelegd, maar wel waar kabinetsadviseurs, ambtenaren, parkgebruikers en buurtbewoners samen de voorstellen van het externe ontwerpteam bediscussieerden (zie ook kwaliteitennota, ingeleverd tijdens de eerste wedstrijdronde).
• Juni 2009: Voorbereiding tweede dialoogproces (opmaak Masterplan) via schriftelijke enquête…
Voor de opmaak van het masterplan Ruggeveld - Boterlaar-Silsburg wil de stad eerst de mening en de input krijgen van de vele verenigingen, de organisaties, de bewoners en de buurtbewoners van de site Ruggeveld-Boterlaar-Silsburg. Het is deze informatie die stad Antwerpen zal overhandigen aan de ontwerpers bij de start van de opmaak van het masterplan.
De ontwerpers kunnen zoveel als mogelijk en binnen de voorwaarden van het ruimtelijk uitvoeringsplan Ruggeveld-Silsburg, rekening houden met de resultaten van deze bevraging.
In het najaar van 2009 worden deze input van de verenigingen, (buurt)bewoners en het woonwagenterrein samen met de wensen van de stad officieel overhandigd aan de ontwerpers. Deze officiële overhandiging is meteen het startschot voor de opmaak van het masterplan Ruggeveld - Boterlaar-Silsburg en zal gevierd worden met een evenement op site Ruggeveld in november.
• 14 november 2009: start tweede dialoogproces: Startevenement masterplan Ruggeveld-Boterlaar-Silsburg…
Op 14/11/09 vond aan de Master Schmidthoeve het gratis startevent Ruggeveld-Boterlaar-Silsburg plaats. Daar gaven we samen het startschot voor de opmaak van het masterplan. De ontwerpers werden er voorgesteld en de resultaten van de bevragingen en de gesprekken met verenigingen werden gebundeld en overhandigd aan de ontwerpers. Onderaan deze pagina kan u de infobundel 'dromen van een park', de flyer en de affiche van het evenement downloaden.
• 2010; een heel intensief proces van overleg en dialoog volgt
Om dit masterplan te realiseren was de hulp van alle gebruikers broodnodig. Het ontwerpbureau wil samen met alle gebruikers en betrokkenen het park maken. Op de talrijke bijeenkomsten en vergaderingen die zullen plaatsvinden, zal het ontwerpbureau luisteren en in gesprek gaan met de gebruikers. Een eerste stap in de opmaak van het masterplan voor Ruggeveld-Boterlaar-Silsburg waren de infogesprekken en de bevragingen waarde gebruikers of (buurt)bewoners van het gebied aan kon deelnemen in 2009. Op die manier wordt er samen aan de toekomst van het park getekend. Het ontwerpteam is met al de verzamelde informatie aan de slag gegaan.
Algemene vergadering masterplan Ruggeveld-Boterlaar-Silsburg vonden plaats op:
• 27/01/2010
• 24/03/2010
• 19/05/2010
• 30/06/2010
• 28/09/2010
Gemeenschappelijk overleg masterplan Ruggeveld-Boterlaar-Silsburg vond plaats op:
• 17/02/2010 Overleg 1: sportcluster Ruggeveld: sportclubs, hondenclubs, jeugdverenigingen
• 03/03/2010 Overleg 2: Boterlaar-Silsburg: volkstuinen, buurtbewoners en clubs/verenigingen uit gebied
• 10/03/2010 Overleg 3: sportcluster Ruggeveld: sportclubs, hondenclubs, jeugdverenigingen
• Individueel overleg masterplan Ruggeveld-Boterlaar-Silsburg vond plaats op:
• 06/02/2010 Bezoek ontwerpteam Maxwan aan het gebied
• 27/04/2010 Overleg 2: volkstuinen en overleg 3: woonwagenterrein
• 05/05/2010 Overleg 4: sportclubs en overleg 5: hondenclubs
• 26/05/2010 Overleg 6: volkstuinen en overleg 7: woonwagenterrein
• 02/06/2010 Overleg 8: jeugdverenigingen, inclusief speelbos
• September 2010: voorstelling Voorontwerp masterplan Ruggeveld-Boterlaar-Silsburg
De stad Antwerpen is samen met ontwerpteam en alle betrokkenen volop aan de slag gegaan om het masterplan Ruggeveld-Boterlaar-Silsburg meer vorm te geven. Op de laatste Algemene Vergadering (van 28/09/2010) heeft het ontwerpbureau het voorontwerp van het masterplan voorgesteld aan de verenigingen, volkstuinders en buurtbewoners.
 

0 Reacties

Nieuwe reactie inzenden

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.